REKLAMÁCIE / VRÁTENIE / VÝMENA TOVARU

Pri nevhodne zvolenej veľkosti Vám tovar radi vymeníme.

AKO POSTUPOVAŤ PRI VÝMENE ALEBO VRÁTENÍ TOVARU?

Postup pri výmene / vrátení tovaru do 30tich dní:

1) Nepoužitý tovar vložte do pôvodnej krabice spolu s kópiou faktúry, visačkami a nálepkami (ak boli súčasťou balenia).
2) Krabicu vhodne zabalte, aby pri preprave nedošlo k jej poškodeniu či poškodeniu jej obsahu. K tomuto účelu najlepšie poslúži obalová fólia, papier, igelitová taška či väčšia krabica. (neprelepujte prosím originálnu krabicu od topánok, ktorú by ste tým znehodnotili!)

3) Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy na tovar, ktorého limitovaná možnosť zakúpenia bola výhrou v súťaži s označením „raffle“, avšak v prípade odstúpenia od takejto zmluvy nebude zákazníkovi umožněné účastniť sa ďalších súťaží, ktoré poriada spoločnosť Footshop s.r.o.

4) Zabalený tovar odošlite Slovenskou poštou do nášho skladu na adrese: Footshop - Zásielkovňa.sk, 93325465, Kopčianska 82/A, 851 01, Bratislava, Slovenská republika, alebo prineste osobne do nášho obchodu na adrese Panorama City, Landererova 8, Bratislava. V žiadnom prípade neposielajte tovar na dobierku! V tomto prípade nebude prebratý! (Odporúčame preto tovar zaslať doporučene a pojistiť na cenu tovaru). Prosíme, nenoste tovar priamo do skladu.

5) Ak požadujete výmenu tovaru, vytvorte si prosím novú objednávku s platbou na bankový účet alebo dobierku (čím si model zarezervujete) a do poznámky uveďte, že je to náhrada a číslo Vašej pôvodnej objednávky. Objednávku na výmenu neplaťte!

Po prijatí topánok prevedieme kontrolu tovaru a budeme Vás informovať e-mailom o očekávanom termínu vybavenia.

O odoslaní novej objednávky budete tiež informovaní e-mailom. V prípade, že bude objednávka na výmenu drahšia, bude Vám odoslaná na dobierku v cene rozdielu. Pokud bude lacnejšia, rozdiel Vám bude vrátený na bankový účet.

V prípade, že si budete priať vrátiť peniaze, uveďte prosím číslo Vášho bankového účtu v tvare IBAN.


Aké sú podmienky, aby bolo možné tovar vymeniť alebo vrátiť?

1) Tovar je nutné vrátiť do 30 dní od jeho prevzatia.

2) Tovar musí byť nenosený a schopný ďalšieho predaja.

3) Tovar musí byť zabalený do pôvodného obalu, ktorý nesmie byť znehodnotený. (Napríklad prelepením lepiacou páskou, pre účel dopravy.)

4) Tovar nesmie byť z Vašej strany akokoľvek poškodený alebo znehodnotený.

Vo vlastnom záujme odporúčame balík poistiť vo výške ceny tovaru. (Túto službu Vám ponúknu na pošte pri odosielaní balíka). Ak bude balík stratený alebo znehodnotený pri preprave, budete môcť balík s podacím lístkom vyreklamovať a získať tak späť svoje peniaze.

Ako postupovať pri reklamácii tovaru?

Zo všetkého najskôr je nutné si prečítať reklamačný poriadok, v ktorom sú uvedené všetky práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Reklamačný poriadok

1. Reklamáciu je nevyhnutne nutné uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď, akonáhle sa vada objaví. Prípadné pokračovanie v používaní tovaru môže spôsobiť prehĺbenie vady a následné znehodnotenie tovaru, ktoré môže byť dôvodom zamietnutia reklamácie.

2. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

3. Záručnú dobu nie je možné zamieňať so životnosťou tovaru, tj dobou, po ktorú pri správnom používaní a správnom ošetrovaní, vrátane údržby môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

4. V prípade, že kupujúci po prevzatí tovaru zistí, že tovar nie je v zhode s objednaným tovarom alebo ak tovar vykazuje vadu, musí bezodkladne o tejto skutočnosti informovať predajcu e-mailom alebo telefonicky, a to najneskôr do 5 dní od prevzatia tovaru.

5. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru závada, má zákazník právo túto vadu reklamovať.

6. Závadou sa rozumie zmena vlastností tovaru, ktorá je zapríčinená použitím nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržaním výrobnej technológie alebo nevhodného konštrukčného riešenia.

7. Za vadu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

8. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Spoločnosť Footshop s.r.o., prevádzkujúca e-shop www.footshop.cz, je oprávnená odmietnuť prevzatie tovaru k reklamačnému vybaveniu, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady obecnej hygieny (Vyhláška 91/1984 Zb., o opatrení proti prenosným chorobám).

9. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť lehotu dlhšiu.

10. Zákazník uplatňuje reklamáciu zaslaním tovaru Slovenskou poštou spolu s vyplneným reklamačným listom a kópiou dokladu o nákupe tovaru (faktúry) na adresu: Footshop - Zásielkovňa.sk, 93325465, Kopčianska 82/A, 851 01, Bratislava

Postup pri reklamácii tovaru

1) Reklamovaný tovar očistite (pozri bod č 8 v reklamačnom poriadku).
2) Očistený reklamovaný tovar zabalte tak, aby pri preprave nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu. Pre tento prípad je najvhodnejšia krabica (nemusí to byť pôvodná krabica). 
K topánkam priložte kópiu faktúry a vyplnený reklamačný list, ktorý je na stiahnutie TU.
3) Reklamovaný tovar odošlite Slovenskou poštou na adresu:

Footshop - Zásielkovňa.sk
93325465
Kopčianska 82/A
851 01 Bratislava

(Odporúčame zásielku poistiť vo výške ceny topánok.) V žiadnom prípade neposielajte tovar na dobierku! V tom prípade nebude prevzatý!

Akonáhle nám reklamovaný tovar dorazí,začína plynúť lehota 30 dní na vybavenie reklamácie (prípadne po dohode lehota dlhšia). O všetkých podstatných aspektoch reklamácie, akými je napr. zaslanie tovaru distribútorovi na posúdenie či vybavenie reklamácie, budete opäť informovaný/á prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.