Stručná informácia o spracovaní osobných údajov fyzických osôb našou spoločnosťou na marketingové účely

Dovoľujeme si Ťa stručne informovať o spracovaní Tvojich osobných údajov. Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby. 

1. Kto je prevádzkovateľom Tvojich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Tvojich osobných údajov je spoločnosť Footshop s.r.o., so sídlom Pobrežná 667/78, 186 00, Praha 8, Česká republika, identifikačné číslo: 24288128, e-mail: help@footshop.sk, tel.: +421 220 570 705 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

2. V akých situáciách budeme Tvoje údaje spracovávať?

Kedy spracovávame údaje s Tvojím súhlasom?

O udelenie súhlasu Ťa požiadame, ak ešte nie si naším registrovaným zákazníkom ani s Tebou nemáme iný obdobný vzťah vyhovujúci požiadavkám dôvodu č. 47 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (angl. General Data Protection Regulation, ďalej len „nariadenie GDPR“) a chceš od nás dostávať marketingové ponuky.

B. Kedy spracovávame údaje bez Tvojho súhlasu

Bez Tvojho súhlasu môžeme spracovávať Tvoje osobné údaje na základe nasledujúcich právnych titulov a na nasledujúce účely:

a) Právny titul: Plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy vykonaných na vašu žiadosť:

Účel:

b)  Právny titul: Ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa;

Účel:

c) Právny titul: Plnenie právnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona

Účel:

3.  Aké osobné údaje o Tebe spracovávame?

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

4. Z akých zdrojov tieto informácie pochádzajú?

Tvoje osobné údaje spracovávané Prevádzkovateľom na účely opísané v bode 2 tejto informácie pochádzajú výhradne od Teba, teda údaje, ktoré si nám poskytol/a napr. v súvislosti s uzavretím zmluvy (nákupom tovaru) alebo si nám ich oznámil/a na účely zákazníckeho programu a registrácie do neho.

5. Kto je príjemcom osobných údajov

Tvoje osobné údaje odovzdávame v odôvodnených prípadoch a len v nevyhnutnom alebo uvedenom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:  

6. Aké máš práva pri spracovaní Tvojich osobných údajov?

Pokiaľ ide o Tvoje osobné údaje, máš nasledujúce práva:

7.  Je Tvoj súhlas so spracovaním osobných údajov dobrovoľný alebo povinný?

O udelenie Tvojho súhlasu Ťa požiadame, ak nie si doteraz naším registrovaným zákazníkom, ani s Tebou nemáme iný obdobný vzťah vyhovujúci požiadavkám dôvodu č. 47 nariadenia GDPR a chceš od nás dostávať marketingové ponuky. Udelenie tohto súhlasu je úplne dobrovoľné. Udelenie tohto súhlasu nie je podmienkou na získanie žiadneho tovaru alebo služby ponúkanej našou spoločnosťou.

.

8. Je možné udelený súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať?

Súhlas udelený na marketingové účely môžeš odvolať kedykoľvek.

9.  Ako môžeš súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať?

Svoj súhlas so spracovaním Tvojich osobných údajov môžeš odvolať písomným vyjadrením zaslaným na adresu našej spoločnosti alebo na e-mail: help@footshop.sk.

10. Ako sa môžeš brániť proti priamemu marketingu vykonávanému bez Tvojho súhlasu?

Máš právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu Tvojich osobných údajov na ktorýkoľvek z našich kontaktov uvedených v bode 1.

11.  Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v obchodných podmienkach

Ďalšie podrobné informácie o spracovaní Tvojich osobných údajov nájdeš v našich obchodných podmienkach dostupných na https://www.footshop.sk/sk/content/1-obchodne-podmienky