Ochrana osobných údajov

(PRIVACY POLICY)

 

obchodnej spoločnosti Footshop a.s.
so sídlom Thámova 166/18, 186 00, Praha 8, Česká republika
identifikačné číslo: 140 27 348

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu 

 

Tým, že prechádzaš toto webové rozhranie internetového obchodu FOOTSHOP, alebo kontaktuješ FOOTSHOP prostredníctvom kontaktného formuláru, telefónu, e-mailovej komunikácie, sociálnych médií, alebo poskytneš FOOTSHOP akýkoľvek druh osobných údajov, nakladá a zpracovává FOOTSHOP Tebou poskytnuté osobné údaje. Týmto dokumentom Ťa v súlade s právnymi predpismi informujeme o spôsobe spracúvania osobných údajov a o právach, ktoré zo spracovania osobných údajov vznikajú.

 

 

Správcom Tvojich osobných údajov je spoločnosť Footshop s.r.o., so sídlom Thámova 166/18, 186 00, Praha 8, Česká republika, identifikačné číslo: 24288128, e-mail: [email protected], tel.: 773 338 393 (ďalej iba „Správca“).

 

 

Právny titul: Súhlas.

 

O udelení súhlasu Ťa požiadame, ak s Tebou nemáme iný obdobný vzťah vyhovující požiadavkám spracúvania osobných údajov bez tvojho súhlasu (recitál č. 47 Obecného nariadenia o ochrane osobných údajov (angl. General Data Protection Regulation, ďalej iba „nariadenie GDPR“) a chceš od nás dostávať:

 1. marketingové ponuky;
 2. obchodné zdelenia;
 3. prijímať výhody nášho zákazníckeho programu;

 

Ak nám udelíš svoj súhlas so spracovaním osobných údajov podľa tohto bodu pre zasielanie marketingových ponúk, obchodných zdelení alebo pre možnosť prijímať výhody zákazníckeho programu Správca, môžeš taký súhlas kedykoľvek odvolať písomnou formou zaslanou na adresu Správcu alebo elektronickou formou zaslanou na e-mail: [email protected].

 

 

Bez Tvojho súhlasu môžeme spracovávať Tvoje osobné údaje na základe nasledujúcich právnych titulov a pre nasledujúce účely:

 

   1. Právny titul: Plnenie zmluvy.

Účel:  

 

   1. Právny titul: Prevedenie opatrení pred uzavrením zmluvy prevedených na Tvoju žiadosť.

Účel:     1. Právny titul: Ochrana práv a právom chránených záujmov Správcu.

Účel: 

    • pre vymáhanie dlžných čiastok za dodaný tovar alebo iných pohľadávok Správcu;
    • vo vybraných prípadoch posúdenia Tvojej dôveryhodnosti;
    • priamy marketing smerovaný výhradne voči našim registrovaným zákazníkom a osobám spĺňajúcim požiadavky podľa recitálu č. 47 nariadenia GDPR spočívajúce v ponuke relevantných produktov a služieb poskytovaných našou spoločnosťou v súvislosti predchádzajúcimi plneniami zmluvy, alebo v súvislosti s Tvojou registráciou zákazníckeho účtu. 

 

   1. Právny titul: Plnenie právnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona. 

Účel: 

 

 

 

 

Při návšteve nášho internetového obchodu stránky o Tebe môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o Tvojom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavenia jazyku. 

 

Môžeme tiež spracovávať informácie o Tvojom chovaní na našich webových stránkách, tj. napr. aké odkazy na našich webových stránkách si navštívil a ktorý tovar je zobrazený. 

 

Informácie o Tvojom chovaní na webe sú však z dôvodu Tvojho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe. Pristupuješ na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroju, môžeme spracovávať informácie o Tvojom mobilnom zariadení.

 

Uvedené automatické spracovanie osobných údajov slúži výlučne pre zlepšovanie našich služieb. Napr. pomocov histórie objednávok a chovania na webe dokážeme ponúknuť relevantnejšiu ponuku dalšieho tovaru a služieb k zakúpeným produktom. Na určitých miestach teda zobrazujeme také ponuky, ktoré sú priamo pre Teba a odpovedajú Tvojim potrebám a záujmom.

 

 

 

Podľa druhu právneho titulu môžeme o Tebe spracovávať nasledujúce osobné údaje, ktoré nám zdelíš:

 

 

 

Tvoje osobné údaje spracované Správcom pre účely popísané v bode 2 tieto informácie pochádzajú výhradne od Teba, teda údaje, ktoré si nám poskytol/a napr. v súvislosti s uzavretím zmluvy (nákupom tovaru) alebo si nám ich zdelil/a pre účely zákazníckeho programu a registrácie do neho, alebo na základe Tvojho výslovného súhlasu.

 

 

 

Tvoje osobné údaje predávame v odôvodnených prípadoch a iba v nezbytnom alebo uvedenom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:  

 1. našim zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme pre naše bežné fungovanie a realizáciu zmluvného vzťahu s Tebou, a to hlavne:
 2. iným subjektom v prípadoch, kedy nám poskytnutie Tvojich údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné pre ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, Polícii SR atď.);
 3. ak nám k tomu udelíš súhlas v rozsahu Tvojej e-mailovej adresy, použitej v rámci nákupu na stránkách nášho internetového obchodu, služby slúžiace generovaniu a odoslaniu dotazníkov spokojnosti s nákupom. Taký provozovateľ je voči našej spoločnosti v postavení spracovateľa osobných údajov. Predaním tohto osobného údaju však zaisťujeme všetky v tomto dokumente uvedené práva a plníme všetky povinnosti.
 4. Naša spoločnosť nemá prístup k údajom o platobných kartách, ktorými platíš v našom internetovom obchode. Údaje o Tvojich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia.
 

 

Tvoje osobné údaje budeme spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Tebou a nami. V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Tvoje osobné údaje všeobecne spracovávané po dobu 5 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu. V prípade, že sa prihlásiš k odberu obchodných zdelení alebo marketingových ponúk, budeme Tvoje osobné údaje spracovávať po dobu 5 rokov, popr. do doby vyslovenia Tvojho nesúhlasu s ich ďalším zasielaním. 

Údaje získané prostredníctvom zákazníckeho účtu či iným podobným spôsobom, spracovávame po dobu využívania našich služieb. Následne sú obvykle ukladané počas primeranej doby iba základné identifikačné údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bol zákaznícky účet zrušený či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh.

Upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nezbytné pre poriadne poskytnutie služieb, resp. prr splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či z všeobecne záväzných právnych předpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Tebou udelený súhlas po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpisami či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov). 

 

 

Ak ide o Tvoje osobné údaje, máš nasledujúce práva, ktoré môžeš uplatniť elektronickou formou odoslanou na e-mailovú adresu: [email protected], alebo písomnou formou odoslanou na adresu sídla Správcu:

Ďalej máš právo požadovať od Správcu:

 

 

 

Niektoré stránky webového rozhrania obchodu používajú súbory cookies, čo sú malé súbory, ktoré sú umiestnené do internetového prehliadaču, keď návštevník navštívi webové rozhranie. Súbory cookies sú používané za účelom, ponúkania v budúcnosti lepšie prispôsobených možností vďaka tomu, že sú rozpoznané a zapamätané konkrétne preferencie návštevníka pri prehliadaní.

Môžeš mať kontrolu nad tým, aké cookies o Tebe Správca spracováva. K tomuto môžeš použiť tento prídavný program od Googlu (dá sa spustiť iba z počítaču). Alebo môžeš používať niektorý z bežných internetových prehliadačov (napr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) so zapnutou funkciou anonymného prehliadania, ktorá zabráni ukladaniu údajov o navštívených weboch, popr. si v prehliadači môžeš ukladanie cookies úplne zakázať. Ak však zakážeš aj spracovanie technických a funkčných cookies, znemožníš tým fungovanie niektorým funkciám. Vypnutím analytických cookies zobrazovaniu marketingových ponúk nezabrániš, iba pre Teba budú menej relevantné.

 

 

 

Dalšie podrobné informácie o spracovaní Tvojich osobných údajov a o používaní súborov cookies nájdeš v našich obchodných podmienkach (článok X.) dostupných na https://www.footshop.sk/sk/content/1-obchodne-podmienky