Stručná informácia o spracovaní osobných údajov fyzických osôb našou spoločnosťou na marketingové účely

Dovoľujeme si Ťa stručne informovať o spracovaní Tvojich osobných údajov. Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

1. Kto je prevádzkovateľom Tvojich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Tvojich osobných údajov je spoločnosť Footshop a.s., so sídlom Thámova 166/18, 186 00, Praha 8, Česká republika, identifikačné číslo: 14027348, e-mail: [email protected], tel.: +421 950 103 380 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

2. V akých situáciách budeme Tvoje údaje spracovávať?

А) A. Kedy spracovávame údaje s Tvojím súhlasom.

O udelenie súhlasu Ťa požiadame, ak ešte nie si naším registrovaným zákazníkom ani s Tebou nemáme iný obdobný vzťah vyhovujúci požiadavkám dôvodu č. 47 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (angl. General Data Protection Regulation, ďalej len „nariadenie GDPR“) a chceš od nás dostávať marketingové ponuky.

B) Kedy spracovávame údaje bez Tvojho súhlasu.

Bez Tvojho súhlasu môžeme spracovávať Tvoje osobné údaje na základe nasledujúcich právnych titulov a na nasledujúce účely:

a) Právny titul: Plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy vykonaných na vašu žiadosť.

Účel:

b)Právny titul: Ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa.

Účel:

c) Právny titul: Plnenie právnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona.

Účel:

3. Aké osobné údaje o Tebe spracovávame?

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

- Tvoje identifikačné a kontaktné údaje;

- дdaje o produktoch, ktoré si zakúpil, príp. o službách, ktoré sme ti poskytli;

- údaje z našej vzájomnej komunikácie (či už prebiehala osobne, písomne, telefonicky alebo inak);

- platobné údaje (napr. údaj o zaplatenej sume a pod.);

- len vo vybraných prípadoch údaje o Tvojej dôveryhodnosti, na účely tzv. blacklistu (viď. obchodné podmienky Prevádzkovateľa).

4. Z akých zdrojov tieto informácie pochádzajú?

Tvoje osobné údaje spracovávané Prevádzkovateľom na účely opísané v bode 2 tejto informácie pochádzajú výhradne od Teba, teda údaje, ktoré si nám poskytol/a napr. v súvislosti s uzavretím zmluvy (nákupom tovaru) alebo si nám ich oznámil/a na účely zákazníckeho programu a registrácie do neho.

5. Kto je príjemcom osobných údajov?

Tvoje osobné údaje odovzdávame v odôvodnených prípadoch a len v nevyhnutnom alebo uvedenom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

- naším zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme na naše bežné fungovanie a realizáciu zmluvného vzťahu s Tebou napr. dodávateľom informačných technológií, poskytovateľom kuriérskych alebo poštových služieb;

- iným subjektom v prípadoch, kedy nám poskytnutie Tvojich údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to potrebné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, polícii SR atď.);

-ak nám na to udelíš súhlas v rozsahu Tvojej e-mailovej adresy, použitej v rámci nákupu na stránkach nášho internetového obchodu, prevádzkovateľovi priameho marketingu alebo služby slúžiacej generovanie a zasielanie dotazníkov spokojnosti s nákupom. Taký prevádzkovateľ je voči našej spoločnosti v postavení sprostredkovateľa osobných údajov. Odovzdaním tohto osobného údaju však zabezpečujeme všetky pre Teba uvedené práva.

6. Aké máš práva pri spracovaní Tvojich osobných údajov?

Pokiaľ ide o Tvoje osobné údaje, máš nasledujúce práva:

a)  osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

b) odvolal si súhlas, na základe ktorého boli Tvoje osobné údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracovanie;

c) vzniesol/a si námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Tvojich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na ich takéto spracovanie alebo si vzniesol námietky proti spracovaniu Tvojich osobných údajov na účely priameho marketingu;

d) Tvoje osobné údaje boli spracované nezákonne;

e) Tvoje osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na Prevádzkovateľa vzťahuje;

a) poprel/a si presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;

b) spracovanie Tvojich osobných údajov je protiprávne, ale odmietaš vymazanie týchto údajov a namiesto toho žiadaš o obmedzenie ich použitia;

c) Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Ty ich požaduješ na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

d) vzniesol/a si námietku proti spracovaniu Tvojich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia GDPR, kým nebude overené, či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Tvojimi oprávnenými dôvodmi.

7. Je Tvoj súhlas so spracovaním osobných údajov dobrovoľný alebo povinný?

O udelenie Tvojho súhlasu Ťa požiadame, ak nie si doteraz naším registrovaným zákazníkom, ani s Tebou nemáme iný obdobný vzťah vyhovujúci požiadavkám dôvodu č. 47 nariadenia GDPR a chceš od nás dostávať marketingové ponuky. Udelenie tohto súhlasu je úplne dobrovoľné. Udelenie tohto súhlasu nie je podmienkou na získanie žiadneho tovaru alebo služby ponúkanej našou spoločnosťou.

8. Je možné udelený súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať?

Súhlas udelený na marketingové účely môžeš odvolať kedykoľvek.

9. Ako môžeš súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať?

Svoj súhlas so spracovaním Tvojich osobných údajov môžeš odvolať písomným vyjadrením zaslaným na adresu našej spoločnosti alebo na e-mail: [email protected].

10. Ako sa môžeš brániť proti priamemu marketingu vykonávanému bez Tvojho súhlasu?

Máš právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu Tvojich osobných údajov na ktorýkoľvek z našich kontaktov uvedených v bode 1.

11. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v obchodných podmienkach.

Ďalšie podrobné informácie o spracovaní Tvojich osobných údajov nájdeš v našich obchodných podmienkach dostupných na https://www.footshop.sk/sk/content/1-obchodne-podmienky.